לוגו בית המעשר
|

עוד סיור מוצלח בעבר הירדן

כ' שבט התשע"ז | 16/02/2017

ב”ה עוד סיור נוסף ומוצלח של “פורום הכשרות” התרחש השבוע.
כאשר המארחת של הסיור הנוכחי היא המועצה הדתית האזורית עמק הירדן, כאשר לצורך זה התגייסו כל
קברניטיה בראשון הרה”ג רבי שלמה דידי שליט”א רב המועצה, וראש המועה”ד רבי ניסים אלקובי, מנהל
מח’ הכשרות הרב אבי מלול, מפקחים ומשגיחים. וב”ה ניכרה ההשקעה המרובה והמוצלחת.
את הסיור פתחו הרבנים חברי הפורום בפארק נהריים, הנמצא מזרחית לירדן, שם לאחר סקירה של מדריך
מקומי, התיישבו הרבנים על מדרגות המצפה והאזינו להרצאתו של הרה”ג שניאור זלמן רווח שליט”א ראש
המכון למצוות התלויות בארץ ומרבני הפורום, כאשר הרבנים הגאונים יושבים מול מפות צבעוניות של
גבולות ארץ ישראל ועבר הירדן, שהוצאו לאור על ידי הגרש”ז רווח בהוצאת המכון, המצורפים לספרו
“גבולות השדה, שם הרחיב על גבולות הארץ על פי ההלכה ובעיקר לשיטת רבינו הרמב”ם. וכהמשך לסיור
קודם שנת השמיטה שם דן הרב על התוואי המזרחי והמערבי בדרום הארץ בגבול הערבה, בסיור זה היה
הדיון על הגבול הצפוני, כאשר במסקנת הדברים, הוא הכריח שכל רמת הגולן דינה כעבר הירדן המזרחי,
ולפי דעת רבינו הרמב”ם כפי שס”ל מרן הכסף משנה, וכן דעת החיד”א ועוד, כל מצוות הארץ נוהגים שם
רק מדרבנן, ואין איסור ספיחין נוהג שם, ואפילו אם יש מקומות שנכבשו שם גם על ידי עולי בבל, כיון
שדין מיוחד יש לחבל ארץ זו.
בהמשך נסעו הרבנים למפעל “חצר כינרת”, שם ראו מקרוב פעילות מיוחדת של הרבנות “עמק הירדן”
אשר בשיתוף מומחי “המכון למצוות התלויות בארץ” הצליחו למצוא דרך לייצר ממרח תמרים בכשרות
מיוחדת ובחזקת נקי מחרקים. כאשר הצעד הבא הוא להשתדל ולהביא לפני הציבור את המוצר “תמרים
לחוצים” כנקי מחרקים. כאשר המפעל מבחינתו אינו חוסף לא בתוצרת איכותית, ובמיכשור מיוחד שהוזמן
מחו”ל בסכומים גדולים, והעיקר לעמוד בדרישות הכשרות.
משם נסעו הרבנים ל”אחוזת אוהלו” לשמיעת הרצאתו של מורינו הראשון לציון, רבה של ירושלים הגאון
רבי שלמה משה עמאר שליט”א שזה לו השנה השלישית שמצטרף עמנו לחלק מהסיורים, כאשר הרב דיבר
בשיעורו, דברי תורה ודברי הדרכה למנהלי מחלקות הכשרות.
בתוך דבריו הזכיר הרב את הנזכר בפרשת השבוע, שבמתן תורה פרחה נשמתם של ישראל, עד שהיה צריך
לעשות נס להחזירה להם. מדוע עשה כן הקב”ה, היה מצילם קודם שפרחה נשמתם, הרי המטרה היתה לתת
להם את התורה בחיותם? ועוד הוסיף שהרי ממה עתידים להחיות, כידוע זה מ- “טל תורה, שמחייה, ואם
כן הרי עדיין לא היה זכות לימוד התורה, ומהיכן היה להם? אלא כל זה ללמדנו שתורה לא נקנית אלא
במסירות נפש. ולכן ניטלה נשמתם ללמדם כן, “נפשי יצאה בדברו”. ומאידך רצה להחיות אותם כדי שיקבלו
את התורה, ולכן פרחה ומאידך ריפא. ואת טל התחיה עשה עמהם חסד ולקח ממה שעתידין בני ישראל
ללמוד התורה ולהתייגע בה.
בהמשך סיפר שבהיותו מכהן כרבה של תל אביב ,היו מנקרים את הבהמות בשווקים, ולא בבתי המטבחיים,
והיו מעל מאה איטליזים, ומנקרים בודדים, ומייד הבין כי יש כאן מכשלה גדולה, וההוא לחם מלחמה גדולה
והוכיח לכולם שהקונים נכשלים באיסורי חלב גמור, ועשה עמהם סיור ובחכמתו לחקור בתבונה כמעשהו
בבית הדין, הודו הקצבים עצמם, שלעיתים מוכרים עם חלב, ולעיתים מנקרים בעצמם ועוד עובדות
מבהילות. ועל כן החליט על אתר לתקן כי כל הניקור יתבצע רק בבתי מטבחים, על אף שהיה צריך לצורך
זה להלחם, עם כל הגורמים, אלא שראה סייעתא דשמייא בכל מעשיו, עד אשר הצליח ב”ה בתיקון גדול
זה. ועוד הוסיף וסיפר בתקופה קדומה יותר כשהיה חבר מועצת הרבנות הראשית, וגם שם תיקן עניני
הכשרות למסעדות שהיו עובדות בשבת עם תעודות כשרות, ועוד ענינים שונים, ועמד וחיזק את הרבנים
ומנהלי מחלקות הכשרות, שיהיו חזקים במעשיהם, ואסור להם ליחת מפני איש, אלא שדיבורם ודבריהם
יעשו בנחת כנדרש, אך יעמדו על דבריהם ולהקפיד ביותר על נקיון כפיים, ובזה יראו סייעתא דשמיא.
בהמשך שמעו חברי הפורום את דבריו החמים של הרה”ג רבי שלמה דידי רב המועצה, גם מדברי תורה וגם
מדברי הדרכה היאך לפעול בקיבוצים ועם אנשים שעדיין רחוקים מתורה ומצוות בכל עניני הכשרות.
ובהמשך שמעו את ברכתו של ראש המועצה האזורית עמק הירדן ששיבת את הרב ואת פועלה של המועצה
הדתית.
לאחר תפילת מנחה התכנסו הרבנים באולם לארוחת צהרים מיוחדת ומכובדת כיאה לכבודם של הרבנים,
ובתוך הסעודה שמעו שיעור נוסף מהגרש”ז רווח שליט”א, על סימני טהרה בדגים, שם הוכיח באריכות
שגם בית קשקש דינו כסימן טהרה, ועוד הוכיח שבדגים שמקורם מבריכות גידול או כלובים שיש שם רק
דגים טהורים, אין חובה לבדוק סימני טהרה קודם אכילתו, כל שיש לו טביעות עין בדג שהוא מהמין המוכר
לו, ומאידך בדגי ים, אם לא עובדו בהשגחה צמודה של משגיח יש חובה לבדוק כל דג ולזהותו קודם אכילתו.
בתום הסיור הודו כל המשתתפים למארגנים המקומיים, ולמנהל הפורום שלא נח יום ולילה להצלחת סיור
זה ודומיו, הרה”ג רבי יגאל קריספל שליט”א, וביקשו שבעז”ה ירבו בימים מיוחדים כאלו.